Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

www.fatmo.hu
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA
Kedves Látogató!
Engedje meg, hogy Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét tájékoztassuk
arról, milyen védelemben részesülnek az Ön személyes adatai.
Ez a tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (általános adatvédelmi
rendelet – GDPR), alapján készült.

1. Aki a honlap mögött áll, vagyis az Ön személyes adatainak kezelője:
Irastar Club Kft.
Tevékenységének székhelye: 1053. Budapest, Veres Pálné utca 9.
Telefonszáma: 061-266-8027, 0670-623-8844
E-mail címe: info@fatmo.hu, restaurant@fatmo.hu, booking@fatmo.hu
Adószáma: 25051807-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-196927
A GDPR 37. cikke alapján az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, vagyis az Ön
személyes adataival kapcsolatban tájékoztatásért hozzánk fordulhat.
Tárhely szolgáltatónk neve, címe és elérhetősége:
MicroStation s.r.o. Nová Stráž, Hlavná 30. Komárno 945 04, Mobil: +36-20-7755-635.
ovari.zoltan@microstation.hu
2. Mikor kerül sor az Ön személyes adatainak kezelésére?
Az oldalon keresztül a „Kapcsolat” menüpont alatt e-mailben tudja felvenni a kapcsolatot közvetlenül velünk.
Az Ön által küldött e-mailekről a honlap másolatot nem készít, az az info@famtmo.hu e-mail címre,
cégünk saját e-mail postafiókjába érkezik. A cég pedig a postafiókon keresztül kizárólag azokat az adatokat
kezeli, amelyeket Ön megad részünkre (pl. név, cím telefonszám, adószám stb.)
A honlapon regisztráció kizárólag az asztalfoglaláshoz szükséges, az Ön által megadott adatokat (név,e-mail
cím) csak ebből a célból gyűjtjük, más célra nem használjuk fel.
3. Mi a személyes adat?
A GDPR 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adat”:azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
4. Az előző pontban lévő fogalom alapján az alábbiakat kezeli a honlap:
– az Ön által megadott személyes adatok, ha e-mailben részünkre megadja a „Kapcsolat” menüpont
alatt.
Fontos tudnia, hogy a jogi személyek, szervezetek (pl. cégek, társaságok) adatai nem minősülnek a rendelet
szerint személyes adatnak, kizárólag a természetes személyek adatai. Így amennyiben valamilyen szervezet
nevében természetes személy (pl. kapcsolattartó) veszi fel velünk a kapcsolatot, az ő adatai ugyanolyan védelemben
részesülnek.
5. Adatfeldolgozás
Az ügyfelek kiszolgálása érdekében az adatkezelésben az alábbi adatfeldolgozók működnek közre:
– Irastar Club Kft. 1053. Budapest, Veres Pálné utca 9., 25051807-2-41, info@fatmo.hu
Amennyiben az adatfeldolgozók módosulnak, jelen tájékoztatót megfelelően frissítjük.
6. Direkt marketing/hírlevél
Fontos tudnia azt is, hogy kéretlen leveleket nem küldünk az Ön részére akkor sem, ha e-mailben megkeres
a honlap „Kapcsolat” menüpontja alatt, ilyen célból adatokat nem gyűjtünk Önről.
7. Sütik (cookie-k):
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal
használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és
tárolja el.
A fatmo.hu csak olyan sütiket használ, melyek a rendszer jobb működéséhez szükségesek. A sütikkel adatokat
nem tárolunk.
8. Adatkezeléseünk alapelvei:
Az Ön által e-mailben közölt adatokat a GDPR 5. cikkének megfelelően
a) jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtük és azokat nem kezeljük
a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhozkötöttség)
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak (adattakarékosság)
d) minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak
és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük
vagy helyesbítjük (pontosan)
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak
eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható (korlátozott tárolással)
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő
biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szemben (az integritás és bizalmas jellegnek megfelelően)
A személyes adatokat az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a
szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelhetjük, azaz gyűjthetjük, rögzíthetjük, rendszerezzük,
tároljuk és használjuk fel.
Amennyiben Ön e-mailben megkeres azzal a céllal, hogy velünk szerződést kössön, illetve szolgáltatásunkat
megrendelni kívánja, az iránt érdeklődik, adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja, vagyis az adatkezelés ebben az esetben szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett
(vagyis Ön) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.
9. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:
Ön az adatkezelésről
o tájékoztatást kérhet,
o kérheti a kezelt személyes adatok helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
o tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés
kivételével),
o bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
o a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk
által – feldolgozott
– adatairól,
– azok forrásáról,
– az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
– időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
– az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
– adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett
intézkedéseinkről, továbbá
– az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatást a kérés érkezésétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb azonban 1 hónapon belül
megadjuk Önnek. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatást már kért tőlünk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük azonban abban az
esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást
csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági
jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
A személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön
jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét
követő legfeljebb 1 hónapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük ennek
okát és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgáljuk, és Önt írásban tájékoztatjuk a
döntésünkről. Amennyiben az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról,
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését, ha tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön
a döntéssel nem ért egyet, illetve ha határidőt mulasztok, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az
érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a
lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és
a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg elérhetőségeink valamelyikén.

10. Egyéb tudnivalók:
Az Ön személyes adatainak valódiságáért Ön a felelős, amikor azokat közli velünk e-mailben.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az
ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja úgy, hogy elérhetőségeink valamelyikén
azt közli velünk. Ugyanakkor tudnia kell, hogy a visszavonás esetlegesen azzal a kockázattal jár, hogy nem
tudja igénybe venni tovább a szolgáltatásainkat.
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, az adatfeldolgozók esetében
pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes
célokra az Ön személyes adatait.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetnek
bennünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Az adatkezelésben és/vagy adatfeldolgozásban részt vevő közreműködők és munkavállalók előre meghatározott
mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok
biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól,
sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
A használatunkban lévő épületekben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést. A technikai intézkedések keretében
titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az
interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak, ezért – habár
mindent megteszünk az adatkezelés biztonsága érdekében – a weblapon keresztül történő adattovábbításért
nem tudunk teljes felelősséget vállalni.
11. További tájékoztatásért hozzánk fordulhat:
Irastar Club Kft.
1053. Budapest, Veres Pálné utca 9.
Telefon: +361-266-8027, +36 70 623 8844
E-mail: info@fatmo.hu
Adatkezelésünkkel kapcsolatos válaszunkat késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megadjuk
Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.
12. Főbb irányadó jogszabályok:
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény –
(Info tv.)
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grtv.)
13. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Fenntartjuk a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon
tájékoztatjuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.fatmo.hu weboldalon történik.
Köszönjük, hogy megtekinti honlapunkat, kellemes böngészést kívánunk
Irastar Club Kft.